loading...

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Αυτά είναι τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τους ανέργους.

Τέσσερα νέα προγράμματα του καινούριου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση από 50% έως και 100% ανέργων που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις ή ήδη είχαν κάνει έναρξη αλλά και μικρών τουριστικές επιχειρήσεων προκηρύσσονται σταδιακά μετά τις εκλογές.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την Ημερησία, οι νέες δράσεις είναι:
1. Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης
Πρόκειται για πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τις εκλογές από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκ ευρώ.
Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε
Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά καθώς και
σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.
Η αναβάθμιση του προϊόντος μικρών επιχειρήσεων του τουρισμού είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος
2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος είναι:
η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και,
η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:
άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους
Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
επαγγελματικό εξοπλισμό
λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
δαπάνες προβολής και δικτύωσης
κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Σκοπός είναι η επιδότηση 2.800 πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από όσους κάνουν προσλήψεις.
Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:
Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα που θα τρέξει τη δράση: Οκτώβριος 2015
Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη
3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης:
είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ.
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:
Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και ΔημιουργικέςΒιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία ? Φάρμακα, Υλικά ? Κατασκευές.
Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες:
παραγωγικός εξοπλισμός,
λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
δαπάνες προβολής και δικτύωσης
κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016).
Ωφελημένες θα είναι 2500 νέες επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι θα φέρουν 4500 νέες θέσεις εργασίας
Ο χρονικός προγραμματισμός της δράσης προβλέπει:
Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015.
Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016.
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.
4. Εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων
Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.
Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:
Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
Αμοιβές Συμβούλων
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, (25 εκ. ευρώ έκαστος).
Εκτιμάται ότι από τη δράση θα ωφεληθούν από 600 έως 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).
Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:
Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.
Πηγή.
loading...

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ Η ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ;


                                               Πρόσφατα, μια από τις ιστοσελίδες της αριστεράς, δημοσιεύθηκε συνέντευξη με πρόσφυγες – λιποτάκτες της Συρίας. Η ερώτηση – και γενικότερα το άρθρο – είχε ως θέμα το λόγο για τον οποίο οι Σύριοι αυτοί προτίμησαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.
Η απάντηση είναι πως στη Συρία πολεμούν για τα συμφέροντα κάποιων αφεντικών, πολυεθνικών και των Αμερικανών. Δεν υπάρχει ιδεολογία και όλη αυτή η σφαγή που συντελείται, είναι ανούσια. Όταν θέλησαν να μιλήσουν, κινδύνεψε η ζωή τους από όλες τις παρατάξεις.  Αναφέρεται πως κατάντησαν μαριονέτες και πως θα επιστρέψουν αργότερα για να φτιάξουν την πατρίδα τους, όπως θέλουν αυτοί.  Το άρθρο κλείνει λέγοντας : «Αυτή είναι η δική μου κατάθεση σε όσους ρωτούν «γιατί δεν έμειναν να πολεμήσουν». Η απάντηση είναι απλή: γιατί υπάρχουν πόλεμοι δίχως νόημα. Ο πόλεμος αυτός είναι δίχως νόημα.»
Αλήθεια, τι έπρεπε να απαντήσουν οι Έλληνες στην Περσική εισβολή το 480 π.Χ. ; Ότι οι μόνοι που έχουν συμφέρον από αυτή τη νίκη είναι οι μεγαλοκτηματίες της Αθήνας, της Σπάρτης και άλλων Ελληνικών πόλεων-κρατών; Τότε δεν πολέμησαν και οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις; Το ίδιο δεν έγινε και με την παρηκμασμένη Βυζαντινή αυτοκρατορία κατά των Οθωμανών; Όλοι μαζί εναντίον ενός βάρβαρου δυνάστη, ενώθηκαν. Μήπως το 1821 πολέμησαν μόνο οι πλούσιοι; Φυσικά και όχι. Ακόμα και η Ψωροκώσταινα προσέφερε τον οβολό της για την ελευθερία του έθνους. Μήπως στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α΄ και Β΄ παγκ. πόλεμο οι πτωχοί αδιαφόρησαν; Οι μόνοι που φώναζαν κατά των «ιμπεριαλιστικών πολέμων» ήταν οι γνωστοί δοσίλογοι της αριστεράς που ονειρεύονταν τη διεθνή κομμούνα.
Όταν μιλάμε για πόλεμο, φυσικά αναφερόμαστε σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Όμως στην ερώτηση αν πρέπει να πάρουμε τα όπλα και αν πρέπει να πολεμήσουμε η απάντηση είναι απλή: Δεν πολεμάμε για συμφέροντα πολυεθνικών και άλλων κρατών. Πολεμάμε για να προστατέψουμε τα ιδανικά μας, τη φυλή μας, τις οικίες μας, τους γονείς, τις γυναίκες, τα παιδιά μας, όλους όσους αγαπάμε και όλους όσους συμμερίζονται την αγάπη μας για αυτά τα ιδανικά και τις αξίες. Αυτό είναι το όραμα που ενέπνευσε τους υπερασπιστές της χώρας μας. Στον πόλεμο δεν πηγαίνει ποτέ κανείς για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα πλουσίων ή εταιριών. Πηγαίνει γιατί πρέπει να υπερασπισθεί την πατρίδα. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει η έννοια της Πατρίδας να έχει νόημα και περιεχόμενο, αυτό ακριβώς που μάχεται ο διεθνιστικός μαρξισμός.
Εξετάζοντας την προέλευση των πρόσφατων λαθροεισβολέων, οι οποίοι προφανέστατα δασκαλεμένοι, δηλώνουν «Σύριοι πρόσφυγες», εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι μόνο το ένα τρίτο από αυτούς κατάγονται από τη Συρία. Από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία είναι άντρες 20-40 ετών. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι δεν πρόκειται για «αμάχους» αλλά για «φυγόμαχους» ή αλλιώς λιποτάκτες. Πρόκειται για ανθρώπους που εγκαταλείπουν την «Πατρίδα», ακριβώς γιατί δεν την νιώθουν ως τέτοια. Το θέμα της εθνικής συνείδησης στον αραβικό κόσμο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και συνδέεται τόσο με το ισλάμ όσο και με την αποικιοκρατική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων τον 190 και τον 20ο αιώνα.
Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Με τη φυγή το μόνο που καταφέρνουν, είναι να βρίσκουν μια ωραία αφορμή για να αποφύγουν το χρέος τους και φυσικά, μετά δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσουν ώστε να δημιουργήσεις κάτι ωραίο στον τόπο από τον οποίο κατάγονται. Μετά είναι αργά. Άλλοι θα ελέγχουν τη χώρα τους, γιατί όταν αυτή τους είχε ανάγκη, προτίμησαν να την εγκαταλείψουν και να γίνουν λιποτάκτες και απάτριδες.
loading...

ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ 6.000 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ! - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ Ελληνικό έδαφος υπό κατοχή: 11.000 λάθρο έχουν κυριεύσει την Λέσβο!


          Το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Λέσβου είναι αυτη την στιγμή ξένοι λαθρομετανάστες! Συνολικά στους 11.000 ανέρχονται οι λαθρομετανάστες που έχουν κάνει απόβαση στο νησί με την χθεσινή ημέρα να κατέχει τα πρωτεία στην βίαιη είσοδο ξένων σε ελληνικό έδαφος από το 1941 που μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα!
Συνέχεια τα πλοία τους μεταφέρουν στην Αθήνα και συνέχεια αποβιβάζονται ολόκληρες στρατιές στο ελληνικό νησί χωρίς κανένα έλεγχο και χωρις κανέναν περιορισμό! Ουδείς τους εμποδίζει, όλοι είναι παρατηρητές της μεγαλύτερης εισβολής και αλλοίωσης της πληθυσμιακης σύνθεσης ενός νησιού που σε λίγο μόνο κατ'όνομα θα είναι ελληνικό...
Μόνο 8.000 υπολογίζεται ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που είτε μένουν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια, περιμένοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, είτε στον περιβάλλοντα χώρο, είτε τέλος στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ.

Μόνο για το Σαββάτο πιστοποιήθηκε η άφιξη περί των 2.600 νέων μεταναστών και προσφύγων, ενώ άλλοι 2.000 περίπουπου αφίχθηκαν δεν έγινε δυνατό να πιστοποιηθούν λόγω έλλειψης μέσων και προσωπικού.
Την Κυριακή, όμως, υπολογίζεται ότι στο νησί έφθασαν περί τους 2.000 νέους μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους μένουν στους χώρους αποβίβασής τους στο Μόλυβο ή τη Συκαμνιά. Κάποιοι από αυτούς πεζοπορώντας κινούνται στην πόλη της Μυτιλήνης. Διανύοντας με τα πόδια αποστάσεις περίπου 70 χιλιομέτρων
Στις 18.00 το απόγευμα της Κυριακής το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απέπλευσε από τη Μυτιλήνη μεταφέροντας στον Πειραιά περί τα 1.680 άτομα, ενώ άλλα 800 άτομα είχε επιβιβάσει από τη Σάμο οι οποίοι απλά θα αποβιβαστούν στην Αττική και απο εκεί και πέρα θα ρποστεθούν στο 1 εκατ. ξένων που ήδη βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος.
Λίγο νωρίτερα, είχε αποπλεύσει από το νησί με 1.740 μετανάστες και πρόσφυγες το το πλοίο «Tera Jet» το οποίο, ωστόσο, επέστρεψε στο λιμάνι της Μυτιλήνης για να αποβιβάσει δύο παιδιά με υψηλό πυρετό και συνέχισε κανονικά το ταξίδι του. Όπως έγινε γνωστό, το «Tera Jet» θα εκτελεί ένα δρομολόγιο κάθε δύο ημέρες για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μεταφέροντας μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά.
Από τους λαθρομετανάστες το 90% είναι μουσυολμάνοι και νέοι μέχρι 30 ετών. νεαροί. Πρόκειται για μια   αθρόα «μετακίνηση» ενός τεράστιου ανθρώπινου δυναμικού , νεαρού κυρίως στην ηλικία προς τα εδάφη  της ΕΕ,  από το  πανίσχυρο ίδρυμα Rothschild με σκοπό την  εθνολογική αλλοίωσή της
Την ίδια στιγμή, η σερβική εφημερίδα "Kurir" γράφει σε άρθρο της ότι  οι μεταναστευτικές ροές σε αυτόν τον τομέα  χρηματοδοτούνται ΚΥΡΙΩΣ από το ίδρυμα  Ρότσιλντ και τις  οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλώνοντας  ότι το κόστος της μεταφοράς των λαθρομεταναστών προς την Ευρώπη μέσω της θάλασσας στοιχίζει από 3-3,5 χιλιάδες έως 7 – 11.000 ευρώ.
Το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν αναμένεται να διορθωθεί αλλά θα χειροτερεύσει. Οι ίδιοι αριθμοί αναμένονται όχι για αύριο αλλά και όλο τον Σεπτέμβριο χωρίς κανείς και τίποτα είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις σε αυτό το «κράτος» για να  ανακόψει αυτό το φρενήρη ρυθμό.  

loading...

Πανελλαδικό ρεκόρ επιτυχόντων από το φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ – Δείτε επιτυχόντες.

Το φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ για μια ακόμα φορά  αναδείχθηκε πρώτο πανελλαδικά σε επιτυχίες στη θετική στη θεωρητική και την τεχνολογική κατεύθυνση.

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου σε ανακοίνωσή της εκφράζει τα Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας και σε όλους τους μαθητές για τις επιτυχίες τους στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2015.
Στην ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές των φροντιστηρίων ΠΡΙΣΜΑ και στους καθηγητές μας που ανέδειξαν το ΠΡΙΣΜΑ, για μια φορά ακόμα, σε ένα από τα πρώτα φροντιστήρια σε επιτυχίες πανελλαδικά, στη θετική στη θεωρητική και την τεχνολογική κατεύθυνση.
Ως ιδρυτής του φροντιστηρίου νοιώθω υπερήφανος γιατί το όνειρο να διακριθεί το ΠΡΙΣΜΑ πανελλαδικά έγινε πραγματικότητα. Είμαστε ίσως το πρώτο φροντιστήριο στην Ελλάδα σε επιτυχίες!!! Πιστεύω ότι το γεγονός περιποιεί τιμή για την πόλη μας και  για τη φροντιστηριακή της παιδεία ειδικότερα.
Ευχαριστούμε τους γονείς των μαθητών μας που εμπιστεύθηκαν την προετοιμασία των παιδιών τους σε εμάς. Πιστεύουμε ότι κάναμε το καλλίτερο για να τους δικαιώσουμε, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν.
Οι μεγάλες επιτυχίες των μαθητών μας απέδειξαν περίτρανα ότι το σωστά οργανωμένο φροντιστήριο είναι ο καταλύτης των επιτυχιών και προσφέρει πολύ περισσότερα από ότι το ακριβοπληρωμένο ιδιαίτερο.
Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Σε μια εποχή πολύ δύσκολη οικονομικά και για τα φροντιστήρια, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες μας με το μικρότερο δυνατό κόστος για τις οικογένειες των μαθητών μας.

Κώστας Β. Ταβαντζής
Ιδρυτής και Διευθυντής των φροντιστηρίων «ΠΡΙΣΜΑ»

Ορισμένοι από τους επιτυχόντες μας είναι οι πιο κάτω. Όλα τα ονόματα τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μαςwww.prismafrontistiria.gr
loading...

Συντάξεις: ΙΚΑ – ΔΕΚΟ – Τράπεζες αλλάζουν όλα στα όρια ηλικίας.

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες με μεγάλη εμπειρία αναδεικνύεται το Ασφαλιστικό με μεγάλους χαμένους εκείνους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από το 1992, τους λεγόμενους και παλιούς ασφαλισμένους.
Με τον νέο νόμο τα περισσότερα παράθυρα για πρόωρη συνταξιοδότηση κλείνουν και οι περισσότεροι θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνονται ακόμη και ως τα 67 έτη.
Από τα νέα όρια σε ό,τι αφορά στον χρόνο ασφάλισης και κυρίως το ηλικιακό όριο διασώζονται μόνο όσοι το 2012 είχαν καταφέρει να πιάσουν και το όριο ηλικίας και τα απαιτούμενα ένσημα, αυτοί θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα συνταξιοδοτηθούν με το παλιό καθεστώς.
Παράλληλα με βάση το νέο νόμο η αύξηση των ορίων ηλικίας θα σημάνει και μικρότερη σύνταξη αφού για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά το 2015 θα ισχύει το νέο καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης με μειωμένους συντελεστές που με τη σειρά τους μειώνουν και το ποσό της σύνταξης.
Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου Ασφαλιστικού
Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μέχρι το 1992 που θα μπορούσαν να βγουν σε μειωμένη σύνταξη με 5.500 μέρες ως το 2012 εάν δεν έπιασαν το ηλικιακό όριο των 50 ετών, τότε αντί για τα 50 (εφέτος) έτη θα βγουν σε σύνταξη στα 55, θα αναγκαστούν να περιμένουν επιπλέον πέντε έτη δηλαδή.
Αν συμπληρώσουν τα 50 το 2016, θα αναγκαστούν να βγουν στα 56,7 έτη, ενώ αν συμπληρώσουν τα 50 το 2017 θα βγουν σε πρόωρη στα 58,4 έτη.
Αντίστοιχα μητέρες σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες ή άλλα ειδικά ταμεία που είχαν ασφαλιστεί πριν το 1993 αντί των 55 ετών θα βγουν σε σύνταξη με τον νέο νέο νόμο με επιβάρυνση από 1,5 ως και έξι έτη, ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν τα 55 έτος της ηλικίας τους.
Για τις γυναίκες με ασφάλιση στο ΙΚΑ δεν ισχύει η συνταξιοδότηση στα 57 έτη στην περίπτωση που δεν είχαν 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια και θα αναγκαστούν να εργαστούν από 1,5 χρόνο ως και 3,5 χρόνια επιπλέον.
Ποιοι χάνουν οριστικά τα 62 ακόμη και για μειωμένη
Ουσιαστικά για τους ασφαλισμένους, άνδρες και γυναίκες, το μίνιμουμ των ενσήμων γίνεται πλέον το όριο των 4.500 παράλληλα με τη συμπλήρωση του 62ου έτους και έτσι για να βγουν σε σύνταξη με βάση τον νέο νόμο θα πρέπει απαραιτήτως να το συμπληρώσουν και τα δύο όρια.
Έτσι όσοι συμπληρώσουν το 62ο έτος το 2015 μετά τον Αύγουστο θα βγουν σε σύνταξη στα 62,6 έτη, όσοι γίνουν 62 το 2016 θα βγουν σε σύνταξη στα 63,3, όσοι συμπληρώσουν το 62ο έτος το 2018 στα 64,5 έτη.
Οι άνδρες που μπορούσαν να βγουν σε σύνταξη στα 60 με 10.000 μέρες ασφάλισης πλέον με τον νέο νόμο θα επιβαρύνονται με εννιά μήνες για κάθε έτος από δω και πέρα ώσπου να συμπληρώσουν το 60 έτος.
Για τις γυναίκες που συμπλήρωσαν 10.000 ημέρες ως το 2012 και χρειάζονταν 800 επιπλέον ημέρες για την τελευταία πενταετία πλέον με βάση το νέο νόμο αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης για μερικούς μήνες για κάθε έτος που χρειάζεται να συμπληρώσουν τα 56,5 έτη τους.
loading...

Τελικά έχει η Πο@τάνα κάγκελο ...Χαμός ! (Κ) Τασία !Το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Λέσβου είναι αυτή την στιγμή ξένοι λαθρομετανάστες!


                           Το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Λέσβου είναι αυτη την στιγμή ξένοι λαθρομετανάστες! Συνολικά στους 11.000 ανέρχονται οι λαθρομετανάστες που έχουν κάνει απόβαση στο νησί με την χθεσινή ημέρα να κατέχει τα πρωτεία στην βίαιη είσοδο ξένων σε ελληνικό έδαφος από το 1941 που μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα!

Συνέχεια τα πλοία τους μεταφέρουν στην Αθήνα και συνέχεια αποβιβάζονται ολόκληρες στρατιές στο ελληνικό νησί χωρίς κανένα έλεγχο και χωρις κανέναν περιορισμό! Ουδείς τους εμποδίζει, όλοι είναι παρατηρητές της μεγαλύτερης εισβολής και αλλοίωσης της πληθυσμιακης σύνθεσης ενός νησιού που σε λίγο μόνο κατ'όνομα θα είναι ελληνικό...
Μόνο 8.000 υπολογίζεται ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που είτε μένουν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια, περιμένοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, είτε στον περιβάλλοντα χώρο, είτε τέλος στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ.
Μόνο για το Σαββάτο πιστοποιήθηκε η άφιξη περί των 2.600 νέων μεταναστών και προσφύγων, ενώ άλλοι 2.000 περίπουπου αφίχθηκαν δεν έγινε δυνατό να πιστοποιηθούν λόγω έλλειψης μέσων και προσωπικού.
Την Κυριακή, όμως, υπολογίζεται ότι στο νησί έφθασαν περί τους 2.000 νέους μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους μένουν στους χώρους αποβίβασής τους στο Μόλυβο ή τη Συκαμνιά. Κάποιοι από αυτούς πεζοπορώντας κινούνται στην πόλη της Μυτιλήνης. Διανύοντας με τα πόδια αποστάσεις περίπου 70 χιλιομέτρων
Στις 18.00 το απόγευμα της Κυριακής το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απέπλευσε από τη Μυτιλήνη μεταφέροντας στον Πειραιά περί τα 1.680 άτομα, ενώ άλλα 800 άτομα είχε επιβιβάσει από τη Σάμο οι οποίοι απλά θα αποβιβαστούν στην Αττική και απο εκεί και πέρα θα ρποστεθούν στο 1 εκατ. ξένων που ήδη βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος.
Λίγο νωρίτερα, είχε αποπλεύσει από το νησί με 1.740 μετανάστες και πρόσφυγες το το πλοίο «Tera Jet» το οποίο, ωστόσο, επέστρεψε στο λιμάνι της Μυτιλήνης για να αποβιβάσει δύο παιδιά με υψηλό πυρετό και συνέχισε κανονικά το ταξίδι του. Όπως έγινε γνωστό, το «Tera Jet» θα εκτελεί ένα δρομολόγιο κάθε δύο ημέρες για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μεταφέροντας μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά.
Από τους λαθρομετανάστες το 90% είναι μουσυολμάνοι και νέοι μέχρι 30 ετών. νεαροί. Πρόκειται για μια   αθρόα «μετακίνηση» ενός τεράστιου ανθρώπινου δυναμικού , νεαρού κυρίως στην ηλικία προς τα εδάφη  της ΕΕ,  από το  πανίσχυρο ίδρυμα Rothschild με σκοπό την  εθνολογική αλλοίωσή της
Την ίδια στιγμή, η σερβική εφημερίδα "Kurir" γράφει σε άρθρο της ότι  οι μεταναστευτικές ροές σε αυτόν τον τομέα  χρηματοδοτούνται ΚΥΡΙΩΣ από το ίδρυμα  Ρότσιλντ και τις  οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλώνοντας  ότι το κόστος της μεταφοράς των λαθρομεταναστών προς την Ευρώπη μέσω της θάλασσας στοιχίζει από 3-3,5 χιλιάδες έως 7 – 11.000 ευρώ.
Το πρόβλημα είναι ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν αναμένεται να διορθωθεί αλλά θα χειροτερεύσει. Οι ίδιοι αριθμοί αναμένονται όχι για αύριο αλλά και όλο τον Σεπτέμβριο χωρίς κανείς και τίποτα είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις σε αυτό το «κράτος» για να  ανακόψει αυτό το φρενήρη ρυθμό.  
loading...

Μάθε τις 4 περίεργες αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας!

Μάθε τις 4 περίεργες αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας!
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 75% των αντρών που αντιμετωπίζει πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας δεν αναζητάει ιατρική βοήθεια, επειδή ντρέπεται να παραδεχτεί το πρόβλημά του.
Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζει κάθε άντρας, τουλάχιστον τις αιτίες που του συμβαίνει, επειδή ορισμένες φορές, πρόκειται για ένα γενικότερο σύμπτωμα κάποιας πιο σοβαρής κατάστασης, όπως οι χρόνιες παθήσεις, η καρδιακή νόσος, η κακή κυκλοφορία του αίματος στις αρτηρίες και ο διαβήτης.
Εκτός, όμως από αυτές τις σοβαρές -και σε γενικές γραμμές γνωστές- αιτίες στυτικής δυσλειτουργίας, υπάρχουν μερικές ακόμα που δεν τις φαντάζεστε. Δείτε ποιες είναι αυτές:
Έλλειψη βιταμίνης D
Ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι έλλειψη βιταμίνης D είναι παράγοντας κινδύνου για καρδιακή προσβολή, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αρτηριακή νόσο, εγκεφαλικά επεισόδια, καθώς και για παθήσεις που συνδέονται με την καρδιαγγειακή νόσο, όπως η υψηλή πίεση αίματος και ο διαβήτης. Και επειδή καρδιακή νόσος είναι μια αποδεδειγμένη αιτία στυτικής δυσλειτουργίας, είναι λογικό ότι μερικές άλλες μελέτες έχουν συνδέσει και την ανεπάρκεια βιταμίνης D με την συγκεκριμένη διαταραχή.
Παρακολουθείτε πολύ συχνά πορνογραφικό υλικό
Σε έρευνα του Ινστιτούτου Kinsey διαπιστώθηκε ότι το 9% των αντρών που παρακολουθούν πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο ή την TV, αδυνατούν να σταματήσουν τη συνήθειά τους, η οποία εξελίσσεται σε ασθένεια. Η υπερβολική θέαση πορνογραφικού υλικού έχει συνδεθεί με μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, μειωμένη ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων και μειωμένη σεξουαλική ικανοποίηση. Επίσης, έρευνα από τα πανεπιστήμια Brigham Young και του Μιζούρι έδειξε ότι η θέαση πονογραφικού υλικού στους άνδρες συνδέεται με μειωμένη ποιότητα στην σεξουαλική τους επαφή, η οποία επηρεάζει τόσο τους ίδιους όσο και τις συντρόφους τους.
Δεν βουρτσίζετε καλά τα δόντια σας
Έρευνα Ισραηλινών επιστημόνων έδειξε ότι πάνω από το 15% των αντρών με στυτική δυσλειτουργία, έχει ταυτόχρονα και περιοδοντίτιδα. Η βασική θεωρία είναι ότι η ουλίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση, η οποία προκαλεί αύξηση της φλεγμονής σε ολόκληρο το σώμα. Έτσι, όταν υπάρχουν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής, που ενδέχεται να έχει προκληθεί από την ασθένεια των ούλων, μπορεί να εκδηλωθούν και άλλα συμπτώματα της φλεγμονής, όπως η αρτηριοσκλήρωση.
Ροχαλίζετε πολύ
Η υπνική άπνοια μπορεί να προκαλέσει υψηλή πίεση του αίματος και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις, προβλήματα μνήμης, αύξηση βάρους, ανικανότητα και πονοκεφάλους. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Clinical Sleep Medicine έδειξε ότι το 63% των αντρών με στυτική δυσλειτουργία αντιμετωπίζει προβλήματα στις σχέσεις του, το 69% έχει μειωμένη σεξουαλική επιθυμία και το 46% έχει μειωμένη σεξουαλική διέγερση.
loading...

Ιστοσελίδα «φωτοσοπάρει» υπέρβαρες γυναίκες για να τις εμψυχώσει να χάσουν βάρος (Photos).
              Φωτογραφίες υπέρβαρων γυναικών επεξεργάζεται ψηφιακά η ομάδα «ThInnerBeauty», κάνοντας τα μοντέλα να φαίνονται πιο λεπτά με σκοπό να εμψυχώσει τους υπέρβαρους ανθρώπους στην προσπάθεια απώλειας του περιττού τους βάρους. loading...

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

ΚΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Ο Β.Πούτιν αναλαμβάνει την προστασία των Ορθoδόξων παγκοσμίως και ενεργοποιεί τον ορθόδοξο άξονα χωρών - Μήνυμα προς ISIS και Δύση.


Κάνοντας πράξη τα λεγόμενα του περί υποστήριξης του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας αλλά και θέλοντας να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα προς τους τζιχαντιστές, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε εντολή να χτιστεί το υψηλότερο άγαλμα του Ιησού στον κόσμο στο Βλαδιβοστόκ ως σύμβολο της αναγέννησης της ρωσικής Άπω Ανατολής και του Χριστιανισμού παγκοσμίως! 
Με προσωπική έγκριση του Ρώσου Προέδρου και την συνδρομή της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας θα χτιστεί το ψηλότερο άγαλμα του Ιησού στον κόσμο στην ρωσική Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα στο Βλαδιβιστόκ, αναφέρει ρωσικό δημοσίευμα .
Το άγαλμα του Ιησού θα είναι ψηλότερο από αυτό του Ρίο ντε Τζανέιρο και του αγάλματος της Λισαβόνας. Προορίζεται δε ως σύμβολο της αναγέννησης της ρωσικής Άπω Ανατολής και της αναγέννησης του Χριστιανισμού παγκοσμίως! 
Σύμφωνα με τα σχέδια θα έχει ύψος 80 μέτρα και την κατασκευή του εμπνεύστηκε ένας τοπικός επιχειρηματίας ο Alexei  Shchepin, ο οποίος δώρισε δύο εκτάρια γης με θέα τη θάλασσα στη Χερσόνησο Τσούρκιν για να μπορεί να κατασκευαστεί. Πιθανόν το άγαλμα να είναι ορατό στην Ιαπωνία.
Το άγαλμα του Ιησού θα είναι  50 μέτρα ψηλότερο από το παγκοσμίως διάσημο «Χριστό Λυτρωτή» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, και δύο μέτρα ψηλότερο από τον «Βασιλέα Χριστό» στη Λισαβόνα.
Στο Βλαδιβοστόκ, το μνημείο θα αποτελείται από δύο μέρη: το ίδιο το άγαλμα και το καθεδρικό ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι το μνημείο, θα έχει την υποστήριξη της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και θα ενθαρρύνει τους κατοίκους του Βλαδιβοστόκ να πιστεύουν στο Θεό.
Ο Ρώσος Πρόεδρος σε μια κρίσιμη καμπή για τον κόσμο, τη στιγμή που οι θρησκευτικές συγκρούσεις και οι φρικαλεότητες των τζιχαντιστών της ISIS κυριαρχούν στη Μέση Ανατολή αλλά και αλλού, δίνει μια «απάντηση» στην δύση και στην Νέα Τάξη Πραγμάτων  αφού η Ρωσία εμφανίζεται με την κίνηση αυτή ότι αναλαμβάνει τα ηνία της προστάτιδας δύναμης των Ορθοδόξων παγκοσμίως!
Ο Β.Πούτιν έχει τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η Ρωσία βρίσκεται στο πλευρό του Θεού. Η Ευρω-Ατλαντική συμμαχία όμως έχει ξεφύγει από τις ρίζες της και τις Χριστιανικές αξίες, και «κυλιέται στον βούρκο της αμαρτίας»....
Από ότι φαίνεται λοιπόν θα  έχουμε ένα νέον  ανελέητο πόλεμο μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής ο οποίος αποκτά πλέον και παγκόσμιες θρησκευτικές εκτός από γεωπολιτικές διαστάσεις σε μια κρίσιμη περίοδο που οι τζιχαντιστές θέλουν να "χτυπήσουν" και στην Ευρώπη και οι Αλβανοί μας γκρεμίζουν τις εκκλησίες λέγοντας πως είναι..."γκαράζ"!
Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι το νέο ρωσικό δόγμα προετοιμάζει έναν ορθόδοξο άξονα χωρών, για «αυτά που έρχονται». Αυτός ο άξονας θα περιλαμβάνει εθελοντικά όλες τις ορθόδοξες χώρες στην αρχή. Ήδη ενεργοποιείται ο αμυντικός άξονας Ρωσίας- Σερβίας-Λευκορωσίας-Αρμενίας με πλήθος  στρατιωτικών ασκήσεων. 
loading...

ΣΟΚ: Έπεσε το Φαρμακονήσι – Σε λίγο δεν θα είναι «ελληνικό»;

Μεγάλες είναι πλέον οι διαστάσεις…
της μεταναστευτικής κρίσης που πλήττει τόσο την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα.
Στα νησιά που ορισμένοι από τους μετανάστες , αν και μένουν προσωρινά, τα νούμερα μεγεθύνονται αστραπιαία και φανερώνουν την τραγική κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μόνιμοι κάτοικοι που μειοψηφούν στον τόπο τους.
Περισσότεροι από 800 μετανάστες έχουν καταμετρηθεί στο Φαρμακονήσι αφήνοντας πίσω την τρομακτική μειοψηφία των μόλις 20 μόνιμων κατοίκων στο νησί.Αναγκαστική προκύπτει να είναι και η ενίσχυση της φρουράς του Φαρμακονησίου, καθώς ο αριθμός των 24 στρατιωτών είναι απειροελάχιστος μπροστά στους εκατοντάδες λαθρομετανάστες.
Τέλος, το γεγονός ότι δεν γίνονται απόπειρες για την απομάκρυνση τους προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην τοπική κοινωνία.
loading...

Χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες κ εορτάζοντες.Άγιος Αλέξανδρος: Ποιον τιμά σήμερα η ορθοδοξία;

Ήταν, όπως λέγουν, «αποστολικοίς χαρίσμασι λαμπρυνόμενος». Ως πρεσβύτερος, ακόμη, διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια, την αρετή και την αγαθότητά του.Στην Α' Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας, ο τότε Πατριάρχης τον εξέλεξε αντιπρόσωπό του. Και όταν στη Σύνοδο αυτή καταδικάστηκε ο Άρειος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 χρονών, δέχθηκε να περιοδεύσει στη Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να διδάξει και να γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου της Νικαίας.

Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδεία αυτή, ο πατριάρχης Μητροφάνης απεβίωσε. Όρισε όμως διάδοχό του τον Αλέξανδρο, διότι παρά το γήρας του είχε τα κατάλληλα εφόδια για τη διαποίμανση της αρχιεπισκοπής της πρωτεύουσας. Πράγματι, ως Πατριάρχης, ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών.

Τότε ο Άρειος είχε εξαπατήσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πιστεύει ορθά. Και ο βασιλιάς διέταξε τον Αλέξανδρο να αφήσει τον Άρειο να μετέχει της θείας Κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος λυπημένος προσευχήθηκε στον Θεό και ζήτησε τη βοήθειά Του. Η δέηση του Ιεράρχη εισακούσθηκε. Και το πρωί που ο Άρειος θα πήγαινε με πομνή στην εκκλησία, βρέθηκε νεκρός.

Ο άγιος Αλέξανδρος απεβίωσε ειρηνικά το 340.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 30η Αυγούστου.
Απολυτίκιο
Μύσται ουράνιοι αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες τω κόσμω ώφθητε, την Εκκλησίαν του Χριστού ποιμάναντες θεαρέστως, ιερέ Αλέξανδρε, της Τριάδος ο πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε, ο της χάριτος τρόφιμος, και Παύλε ιερέων ακρότης. όθεν υμάς ανευφημούμεν.
loading...

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ "ΑΠΟΒΑΣΗ" 4.000 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

Εκτός ελέγχου οι λαθρομετανάστες στη Λέσβο: Άγριες συμπλοκές μεταξύ τους στο λιμάνι [βίντεο].


                                    Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε σήμερα το λιμάνι της Μυτιλήνης στη Λέσβο με δεκάδες λαθρομετανάστες να συγκρούονται μεταξύ τους έξω από το λιμεναρχείο της πόλης! Η κατάσταση στη Λέσβο φαίνεται να βρίσκεται εκτός ελέγχου βρίσκεται η Μυτιλήνη όπου φτάνουν συνεχώς μαζικά λαθρομετανάστες.
Κατά τη διάρκεια της καταγραφής τους έξω από το γραφείο του Λιμενικού Σώματος, ομάδες λαθρομεταναστών συνεπλάκησαν μεταξύ τους, σκορπώντας τον τρόμο σε όσους βρίσκονταν στο γύρω χώρο.
Οι μετανάστες ξήλωσαν τα προστατευτικά σιδερένια κιγκλιδώματα του Λιμεναρχείου και με αυτά άρχισαν τα κονταροχτυπήματα και τα κυνηγητά ανάμεσα σε ομοεθνείς τους, γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες που έτρεχαν να απομακρυνθούν από το σημείο των συμπλοκών.
Αποτέλεσμα των συμπλοκών ήταν να τραυματισθούν δύο από αυτούς από χτυπήματα στο κεφάλι ενώ τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρότερα.
Τα γεγονότα φαίνεται να έρχονται μια μέρα μετά το τεράστιο κύμα λαθρομεταναστών που έφτασε στο νησί όταν 100 φουσκωτές βάρκες που μετέφεραν 4.000 "πρόσφυγες" τους οποίους κανείς δεν σταμάτησε στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας!
loading...

Προσοχή! Βγάζετε απο το ρεύμα τελείως τον αποκωδικοποιητή, όταν δεν βλέπετε τηλεόραση και ειδικά την νύχτα που κοιμόμαστε.

Όλα αυτά τα κανάλια δεν είναι συνδρομητικά, είναι ελεύθερα. 
Μπορούμε λοιπόν να τα λαμβάνουμε κατευθείαν από δορυφόρο με αλλαγή κεραίας.
Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν θα έπρεπε να πάρουμε αποκωδικοποιητή, αλλά μία δορυφορική κεραία.


Το κόστος είναι σχεδόν το ίδιο για μας και δεν θα χρειαζόταν η DIGEA να ξοδέψει τόσα εκατομμύρια για τις τοποθετήσεις των νέων κεραιών. 

Η διαφορά του ψηφιακού σήματος από το αναλογικό, ενώ οπτικά δείχνει να είναι μεγάλη, η τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για να μεταδοθεί αυτό, είναι ασήμαντη.

Το σήμα μεταδίδεται από τα ίδια σημεία μετάδοσης που υπήρχαν, στα οποία χρειάστηκε να τοποθετηθεί μόνο μια νέα κεραία. Αυτή η κεραία μεταδίδει κωδικοποιημένο, το ελεύθερο ψηφιακό σήμα που λαμβάνει από τους δορυφόρους.

Αυτό έγινε, για να μπορέσουμε να πάρουμε το ψηφιακό σήμα, με τις ήδη υπάρχουσες τηλεοπτικές κεραίες μας, για να μην χρειαστεί να βάλουμε δορυφορικό "πιάτο". 

Και τώρα το μεγάλο ερώτημα.
Γιατί η DIGEA, αφού τα κανάλια δεν είναι συνδρομητικά αλλά είναι ελεύθερα, παίρνει το ελεύθερο σήμα και το εκπέμπει κωδικοποιημένο;
Η απάντηση είναι: για να γίνει υποχρεωτική η χρήση αποκωδικοποιητή.

Όλο αυτό το έργο της DIGEA φαίνεται εξαιρετικά ηλίθιο, διότι ξόδεψε εκατομμύρια για να τοποθετήσει κεραίες που κωδικοποιούν το σήμα χωρίς να πληρώνεται συνδρομές ή ποσοστά από τους αποκωδικοποιητές.

Όπως καταλαβαίνετε δεν θέλει πολύ "κλι-κλικ". Ή θα αλλάζαμε κεραία χωρίς κόστος για την DIGEA ή θα παίρναμε υποχρεωτικά αποκωδικοποιητή, αφού η "έξυπνη" DIGEA χάλασε τόσα εκατομμύρια για να κωδικοποιήσει το σήμα. Αυτό όμως το έκανε για να εγκαταστήσουμε ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ αποκωδικοποιητή. 

Όποιος νομίζει ότι αυτό έγινε για τα 30 ή 40 ευρώ είναι πολύ αφελής. Άλλωστε στην Αγγλία όταν έγινε αυτό, επειδή οι Άγγλοι δεν πήγαν να τους αγοράσουν, τους έδωσαν δωρεάν.
Το ίδιο θα γινόταν και δω αν δεν τους παίρναμε. Θα τους χάριζαν. Όλα έγιναν λοιπόν ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ. Που εκτός από την αποκωδικοποίηση του σήματος, που θα μπορούσε να γίνει με ένα απλό τσιπάκι, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων.

Παλιότερα υπήρχαν κάποιες ηλεκτρικές συσκευές που εξέπεμπαν συχνότητες υπέρηχων για να διώχνουν κατσαρίδες και ποντίκια από τα σπίτια. Αυτές αποδείχθηκε ότι είχαν βλαβερές συνέπειες και στους ανθρώπους κι ας μην τις άκουγαν.

Μια τέτοια συσκευή φαίνεται να είναι από ιδιωτικές μετρήσεις, ο φερόμενος ως "αποκωδικοποιητής" και αυτό αποδεικνύεται εύκολα με μία ηλεκτρονική και ραδιοσυχνομετρική μέτρηση των συχνοτήτων που εκπέμπει. Και μπορεί να γίνει αυτό από ειδική ομάδα τεχνητών του πολυτεχνείου για να αποκτήσει εγκυρότητα. 
Πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα, οι θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς της χώρας, για ενημέρωση και προστασία των Ελλήνων.

Η ΠΑΓΙΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ. 

Σημείωση. Οι εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω όμως να δώσω μια συμβουλή προς όλους. 
ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ τελείως τον αποκωδικοποιητή ή την τηλεόραση που τον έχει ενσωματωμένο, όταν δεν βλέπετε τηλεόραση και ΕΙΔΙΚΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΣΤΕ. 
Χωρίς να χάσετε τίποτα, θα έχετε να κερδίσετε πολλά. 


http://toaeriko.blogspot.gr/
loading...

Άνοιξε το μεταναστευτικό στη Γερμανία: Η μεγάλη αύξηση της μεταναστευτικής ροής συνιστά μείζονα πρόκληση.

         Η Γερμανία και η Ευρώπη γενικότερα χρειάζεται τη λήψη νέων μέτρων για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, εν μέσω της μεγάλης αύξησης στον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος αναμένεται να φθάσει τις 800.000 στη Γερμανία έως το τέλος του έτους, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τόμας ντε Μεζιέρ στο Euronews."Ο αριθμός των μεταναστών είναι τετραπλάσιος από πέρυσι και αντιπροσωπεύει περίπου το 43% όλων των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια μείζονα πρόκληση --ακόμη και για μια καλά οργανωμένη και πλούσια χώρα όπως η Γερμανία.
Πρέπει να λάβουμε εθνικά μέτρα, αλλά και μέτρα σε όλη την Ευρώπη", τόνισε ο ντε Μεζιέρ.
Σύμφωνα με το υπουργό, περισσότεροι από 80.000 πρόσφυγες έφθασαν στη Γερμανία τον Ιούλιο, με τον αριθμό των αφιχθέντων μεταναστών να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 90.000 και 100.000 αυτόν το μήνα. Ο ντε Μεζιέρ επισήμανε ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ αυτών που χρήζουν πράγματι βοήθειας και αυτών που δεν χρειάζονται προστασία.
"Όσον αφορά τα εθνικά μέτρα, αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση, που είναι η παροχή αξιοπρεπούς καταλύματος. Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφυγες πρέπει να φύγουν από τις σκηνές και να τους βρούμε στέγη γιατί ο χειμώνας πλησιάζει. Θα επιταχύνουμε τη διαδικασία", τόνισε ο υπουργός προσθέτοντας, ωστόσο, ότι "ακόμη και μια πολύ πλούσια χώρα όπως η Γερμανία μπορεί να έχει προβλήματα στη διαχείριση μιας τόσο μεγάλης μεταναστευτικής ροής".
Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη χορήγηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στη Σερβία και την ΠΓΔΜ, ενώ η Γερμανία χορήγησε χωριστά ένα εκατομμύριο ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στις δύο βαλκανικές χώρες.
Επίσης την Τετάρτη, η καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι οι γερμανικές αρχές θα υιοθετήσουν τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία μέχρι τον Οκτώβριο προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την υποδοχή προσφύγων.
Η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη προέρχονται από χώρες που πλήττονται από κρίσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος κλιμακώνουν τη δράση τους.
Οι υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών της Γερμανίας έχουν προτείνει τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου στους πολίτες χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που δεν κατάγονται από πληγείσες από πόλεμο περιοχές.
loading...
}, 10);